ZÁKONNÉ UPOZORNĚNÍ

1. Majitel domény

Informujeme uživatele, že majitelem této domény je:

Majitel: BIGMAT INTERNATIONAL, S.A.

Adresa: 5 Place de la gare L-1616 Luxembourg

Tel.: +352 28 4878 1075

Email: architectureaward@bigmat.com

DIČ: LU245290284

Pojmem Webové stránky označujeme všechny domény, které BIGMAT INTERNATIONAL na internetu a na sítích má.

Přístup a používání Webových stránek jsou podmíněny tím, že uživatele bude uživatelem Webových stránek (dále pouze “Uživatel”) a nesou s sebou povinnost přijmout všechny podmínky uvedené v tomto Zákonném opatření, či jejich pozměnění, neboť BIGMAT INTERNATIONAL si vyhrazuje právo kdykoli a bez potřeby předchozího oznámení provést změny a aktualizace informací obsažených na webu a v aplikaci, změny konfigurace, prezentace a přístupových podmínek.

Z tohoto důvodu si Uživatel musí vždy přečíst toto Zákonné opatření kdykoli, kdy vstupuje na Webové stránky, neboť toto opatření a podmínky v něm obsažené mohou být kdykoli změněny. V každém případě užívání Webových stránek a surfování po nich bude vždy vyžadovat přihlášení coby Uživatele a bezvýhradné přijetí všech všeobecných přístupových a uživatelských podmínek.

2. Duševní a průmyslové vlastnictví

Všechny Obsahy existující na Webu, což mohou být, mimo jiné a nikoli výlučně, texty, fotografie, grafy, videa, obrázky, ikony, technologie, softwary, linky a další audiovizuální nebo zvukové obsahy, dále pak grafický design a zdrojové kódy, jsou majetkem BIGMAT INTERNATIONAL, která má právo na využívání a provoz webu. V tomto smyslu se stávají díly chráněnými aplikovatelnou legislativou v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni, platnou v danou chvíli. Proto Uživatel nemá žádná práva na využívání, která by mu zaručila platná úprava v oblasti duševního vlastnictví.

Proto v souladu s legislativou v oblasti duševního vlastnictví a s platnými nařízeními v danou dobu je zakázáno celkové nebo částečné využití jakéhokoli obsahu, který se objeví na webu, dále pak kopírování, reprodukce, adaptace, modifikace nebo transformace obsahů webu a v neposlední řadě distribuce a veřejné šíření, včetně dání celého nebo části obsahu k dispozici za obchodními účely, a to na jakémkoli nosiči a jakýmkoli technických způsobem, bez výslovného a písemného souhlasu ze strany BIGMAT INTERNATIONAL.

Značky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky jsou majetkem BIGMAT INTERNATIONAL. Přístup na web nezakládá žádné právo na tyto značky, obchodní názvy a/nebo rozlišovací znaky.

Proto pouhý přístup ze strany Uživatele Webu s sebou nese závazek dodržovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, jež jsou majetkem BIGMAT INTERNATIONAL.

3. Hyperlinky a/nebo Linky

Mezi obsahy existující na Webu by bylo možné zařadit linky na jiné weby spravované třetími stranami s cílem dát Uživateli přístup k informacím vyměnitelným přes Internet.

BIGMAT INTERNATIONAL nenese odpovědnost za existenci linků na třetí strany nebo jiné webové stránky. Linky sdílené přes Web mají pouze informativní hodnotu pro Uživatele, ale v žádném případě nemohou BIGMAT INTERNATIONAL stavět do pozice garanta a/nebo strany nabízející služby a/nebo informace poskytované třetím osobám prostřednictvím těchto linků. Proto BIGMAT INTERNATIONAL nenese odpovědnost za škody způsobené nezákonností, kvalitou, neaktualizací, nedostupností, chybou nebo neužitečností obsahů a/nebo služeb propojení webů, stejně jako nenese odpovědnost za jakékoli další škody.

Z tohoto důvodu BIGMAT INTERNATIONAL se vyvazuje z jakékoli odpovědnosti za služby a/nebo informace poskytované na jiných webových stránkách propojených s Webem. Upozorňujeme uživatele, že pokud se domnívá, že existuje Propojený web obsahující nezákonné nebo nevhodné obsahy, může tuto skutečnost sdělit BIGMAT INTERNATIONAL prostřednictvím e-mailu.

Je zakázáno vkládat hyperlinky k reklamním či obchodním účelům, nebo související s jinými webovými stránkami, jež umožňují přístup na web BIGMAT INTERNATIONAL bez souhlasu a/nebo výslovného povolení. V případě, že BIGMAT INTERNATIONAL dá souhlas, budou stanoveny podmínky pro vkládání linků z vašich webových stránek na Web BIGMAT.

4. Podmínky používání Webových stránek

4.1 Obecné

Uživatel uznává a schvaluje, že přístup na Webové stránky je volný a dobrovolný a činí tak pouze na svou vlastní odpovědnost.

Proto se Uživatel zavazuje používat Web správným a legálním způsobem, v souladu se zákonem, tímto Zákonným opatřením, dobrou vírou a veřejným pořádkem. Nebude používat Web způsobem, který by mohl zabránit, poškodit, nebo zničit normální fungování, majetek, práva a zájmy BIGMAT INTERNATIONAL, jejích dodavatelů, dalších uživatelů a obecně jakékoli třetí osoby. Nebude používat Web tak, že by došlo k přetížení, poškození nebo znehodnocení sítí, serverů a dalších počítačových vybavení (hardware) nebo produktů a počítačových aplikací (software) BIGMAT INTERNATIONAL nebo třetích stran. Proto bude Uživatel odpovědný vůči BIGMAT INTERNATIONAL nebo vůči třetím stranám za jakékoli škody a poškození způsobené v důsledku neplnění těchto povinností.

Během používání Webových stránek budou také zakázány následující akce, které mohou být měněny. Výčet není vyčerpávající:

• Používání počítačových virů nebo jiného souboru či programu určeného pro přerušení, poškození nebo omezení fungování Webu nebo aplikace/cí, služeb nebo sítí BIGMAT, jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, či poškození nebo získání nepovoleného přístupu k údajům nebo jiné informaci BIGMAT INTERNATIONAL nebo jakékoli třetí strany.
• Falšování identit, narušování nebo přerušování služby, serverů nebo sítí připojených ke službám nebo neplnění jakéhokoli požadavku nebo nařízení sítí připojených ke službám.
• Používání falešných identit nebo zcizení jiné identity při používání Webu nebo jakékoli služby, dále pak používá hesel nebo přístupových klíčů třetích osob, nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Falšování nebo narušování jakékoli informace BIGMAT.
Vkládání, skladování nebo šíření na Webu nebo přes něj jakékoli informace v rozporu se zákonem, předpisy, zvyky a veřejným pořádkem, jakéhokoli materiálu, který by mohl být pomlouvačný, hanlivý, obscénní, výhrůžný, xenofobní, podněcující k násilí, diskriminaci na základě rasy, pohlaví, ideologie nebo náboženství, nebo který by jakkoli narušoval morálku, veřejný pořádek, základní práva, veřejné svobody, čest, intimitu nebo obraz třetích osob a obecně platné normy.
• Reklamní nebo obchodní aktivity před Web a používání obsahů a informací za účelem předávání reklamy, odesílání zpráv k obchodním účelů nebo sbírání či uchovávání osobních údajů třetích stran.
• Spolupráce se třetími stranami za účelem jakéhokoli výše uvedeného jednání.
4.2 Ve vztahu k obsahům, duševnímu a průmyslovému vlastnictví, kromě výše uvedeného i následující:

• Je zakázáno jakýmkoli způsobem, ani prostřednictvím hyperlinku reprodukovat obsahy Webu, pokud k tomu nemáte výslovný a písemný souhlas od BIGMAT INTERNATIONAL.
• Je zakázáno odstraňovat, používat či nakládat s copyrightem a dalšími rozlišujícími údaji týkajícími se práv nositelů, jež jsou součástí Obsahů, jinými ochrannými technickými zařízeními či informačními mechanismy, které mohou obsahovat Obsahy.
• Je zakázáno narušovat, přeprogramovat, změnit, uzpůsobit nebo překládat zdrojové kódy této Webové stránky.
• Za nepovolenou kopii bude považována jakákoli částečná nebo celková reprodukce zdrojového kódu Webové stránky na jakémkoli nosiči.
• Také je zakázáno reprodukovat nebo kopírovat pro soukromé účely obsahy, které mohou být považovány za software či databázi, a to v souladu s platnou legislativou v oblasti duševního vlastnictví. Je také zakázáno veřejné sdílení těchto informací, nebo jejich zpřístupnění třetím stranám, pokud takovýto čin nutně zahrnuje reprodukci ze strany Uživatele nebo třetí strany. Je zakázáno vkládat, skladovat nebo šířit přes Web obsah, který by porušovat práva duševního, průmyslového vlastnictví nebo podnikatelská tajemství třetích stran a obecně obsah, ze kterého není v souladu se zákonem jasné, že je určen k dispozici třetím osobám.
• Je zakázána spolupráce se třetími stranami za účelem jakéhokoli výše uvedeného jednání.
5. Vyloučení odpovědnosti

BIGMAT INTERNATIONAL neponese v žádném případě odpovědnost za níže uvedené okolnosti, ať již zde uvedené či neuvedené, ani za škody z nich vyplývající.

BIGMAT INTERNATIONAL nenese odpovědnost za zpoždění, smazání, špatné předání nebo chybu při ukládání sdělení Uživatelů nebo osobních konfigurací.

BIGMAT INTERNATIONAL také nenese odpovědnost za rozhodnutí přijatá na základě informací poskytnutých na Webových stránkách, ani za škody způsobené Uživateli nebo třetím stranám, pokud jediným důvodem je informace získaná na Webových stránkách.

BIGMAT INTERNATIONAL si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout službu jakékoli osobě z jakéhokoli důvodu a/nebo přerušit službu jako takovou nebo částečně, a to kdykoli s či bez předchozího upozornění.

Používání Webových stránek se řídí veškerými platnými normami a Uživatel bude jediný odpovědný za obsah komunikací přes Webové stránky.

Přístup na Web s sebou nenese povinnost BIGMAT INTERNATIONAL kontrolovat absenci virů, spywarů nebo jakýchkoli dalších škodlivých počítačových prvků. V každém případě Uživatel by měl mít vhodné nástroje pro detekci a vyčištění škodlivých počítačových programů.

BIGMAT INTERNATIONAL nenese odpovědnost za škody způsobené na počítačovém vybavení Uživatele nebo třetích stran během poskytování služeb na Webu.

BIGMAT INTERNATIONAL neposkytuje žádné záruky, ani nenese odpovědnost za škody a újmu jakékoli povahy vyplývající z přístupu nebo používání obsahů Webových stránek nebo aplikací.

BIGMAT INTERNATIONAL nenese odpovědnost za:

• Možné bezpečnostní chyby, ke kterým by mohlo dojít z důvodu používání infikovaných počítačů;
• Používání prvků patřících BIGMAT INTERNATIONAL třetími stranami, čímž dojde k záměně osobnosti;
• Porušení práv průmyslového a duševního vlastnictví třetími stranami;
• Nedodržení způsobená třetími stranami, která by mohla mít vliv na uživatele Webu;
• Špatné fungování Webu, některé ze služeb z důvodů, za které BIGMAT INTERNATIONAL nemůže;
• Důsledky vyplývající ze špatného fungování prohlížeče nebo používání neaktualizovaných verzí;
• Existenci viru, infikovaných nebo škodlivých programů v obsazích;
• Nelegální, nedbalé, podvodné používání, používání v rozporu s tímto Zákonným upozorněním nebo dobrou vírou a veřejným pořádkem Webových stránek nebo jejich obsahů ze strany Uživatelů;
• Škody nebo poškození jakéhokoli druhu způsobené Uživateli, kde příčinou bude chyba nebo odpojení od telekomunikačních sítí, počítačové chyby nebo jiné chyby elektronických systémů, které způsobí pozastavení, zrušení nebo přerušení služby Webu během poskytování služby nebo předtím.
S ohledem na obsahy a propojené služby odkazujeme na ustanovené odstavce 3 tohoto Zákonného opatření ohledně Hyperlinků a/nebo Linků.

6. Konzultace, reklamace a nahlašování aktivit nezákonného nebo nevhodného charakteru

V případě jakéhokoli návrhu, konzultace, stížnosti nebo reklamace se Uživatel může obrátit na BIGMAT INTERNATIONAL prostřednictvím současných nebo budoucích komunikačních kanálů, které budou v jednotlivých chvílích určeny. Stačí napsat na adresu:

Adresa: 5 Place de la gare L-1616 Luxembourg

Tel.: +352 28 4878 1075

E-mail: architectureaward@bigmat.com

Uvedené komunikační kanály budou platné také pro všechny Uživatele, kteří by měli informaci, že propojené weby odkazují na stránky s nelegálním, škodlivým, ponižujícími, násilným nebo nemorálním obsahem či službami. Ti se mohou obrátit s touto informací na BIGMAT INTERNATIONAL.

7. Legislativy a kompetentní soudní orgán

Toto Zákonné opatření se v jednotlivých bodech i v celku řídí platnou národní legislativou při řešení jakýchkoli sporů týkajících tohoto Zákonného opatření nebo s ním souvisejících.

V případě, že nastane konflikt nebo nesrovnalost při interpretaci nebo aplikaci těchto zákonných podmínek, bude konflikt řešen u soudů, které budou moci případ posoudit a budou mít zákonné právo vyplývající ze soudní příslušnosti. V případě, že Uživatel sídlí mimo Lucemburských, obě strany se podřídí jakémukoli příslušnému zákoníku u Lucemburských soudů.