PRÁVNE UPOZORNENIE

1. Vlastníctvo domény

Informuje sa užívateľov, že vlastníkom tejto domény je:

Majiteľ: BIGMAT INTERNATIONAL A.S.

Adresa: 5 Place de la gare L-1616 Luxembourg

Tel.: +352 28 4878 1075

E-mail: architectureaward@bigmat.com

DIČ: LU245290284

Termín „Internetová stránka“ označuje všetky domény, ktoré BIGMAT INTERNATIONAL má na internete a na sieťach.

Prístupom a používaním Internetovej stránky sa stávate užívateľom tejto Internetovej stránky (ďalej „Užívateľ“) a súhlasíte so všetkými podmienkami zahrnutými v tomto Právnom upozornení, ako aj s ich zmenami, nakoľko BIGMAT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo vykonať, kedykoľvek a bez potreby predbežného upozornenia, úpravy a aktualizácie informácií uvedených na Webe a v App, konfigurácie a jej zmien, ako aj v podmienkach prístupu.

Z tohto dôvodu si Užívateľ musí vždy, keď vstúpi na Internetovú stránku prečítať toto Právne upozornenie, nakoľko môže byť pozmenené, rovnako ako aj podmienky používania uvedené v tomto Právnom upozornení. V každom prípade, používaním a prehliadaním tejto Internetovej stránky budete ako Užívateľ vždy súhlasiť, bez akýchkoľvek výhrad, so všetkými uvedenými všeobecnými podmienkami prístupu a používania.

2. Duševné a priemyselné právo

Všetok Obsah, ktorý Web obsahuje, ako sú – vymenované iba pre informáciu, texty, fotografie, grafy, videá, obrázky, ikony, technológia, software, hyperlinky a ostatný audiovizuálny a zvukový obsah, ako aj jej grafický dizajn a zdrojové kódy sú majetkom BIGMAT INTERNATIONAL, ktorý je držiteľom práv na používanie a prevádzkovanie. V tomto zmysle sa obsah stáva dielom chráneným príslušnými národnými a medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva platnými v príslušnom období. Vzhľadom na predošlé, nemôže sa chápať, že by bolo Užívateľovi odstúpené akékoľvek právo na využívanie obsahu uznané platnými právnymi predpismi v oblasti duševného vlastníctva.

Preto, v súlade s právnymi predpismi v oblasti duševného vlastníctva a s ustanoveniami platnými v príslušnom období sa prísne zakazuje úplné alebo čiastočné využívanie akéhokoľvek obsahu, ktorý sa nachádza na Web, rovnako ako aj kopírovanie, reprodukovanie, adaptácia, úprava alebo spracovanie obsahu Web alebo distribúcia a verejný prenos, včítane podmienok sprístupňovania, celku alebo časti obsahu za obchodnými účelmi, na akomkoľvek nosiči a akýmkoľvek technickými prostriedkami bez výslovného a písomného povolenia BIGMAT INTERNATIONAL.

Značky, obchodné mená alebo identifikačné znaky sú vlastníctvom BIGMAT INTERNATIONAL. Nemôže sa chápať, že prístup na internetovú stránku priznáva akékoľvek právo voči uvedeným značkám, obchodným menám a/alebo identifikačným znakom.

Z tohto dôvodu, už prístup Užívateľa na Web je spojený s jeho záväzkom rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní BIGMAT INTERNATIONAL.

3. Hyperlinky a/alebo Prepojenia

Do obsahu Web môžu byť zahrnuté prepojenia na iné stránky spravované tretími stranami za účelom uľahčenia prístupu Užívateľa k informáciám vymeniteľným prostredníctvom Internetu.

BIGMAT INTERNATIONAL nenesie zodpovednosť za existenciu prepojení medzi tretími stranami a ďalšími cudzími stránkami. Prepojenia, ktoré môžu byť poskytnuté cez Web majú informačný charakter pre jej Užívateľa, ale v žiadnom prípade nestavajú BIGMAT INTERNATIONAL do pozície ručiteľa a/alebo účastníka ponúkajúceho služby a/alebo informácie, ktoré môžu byť poskytnuté treťou stranou prostredníctvom prepojení a preto BIGMAT INTERNATIONAL nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nezákonnosťou, kvalitou, neaktuálnosťou, nedostupnosťou, chybou alebo neužitočnosťou obsahov a/alebo služieb prepojených stránok ani za žiadny iný druh škody.

Z tohto dôvodu sa BIGMAT INTERNATIONAL zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za služby a/alebo informácie, ktoré sú poskytované na iných internetových stránkach prepojených z tejto Web. Upozorňuje sa Užívateľa, že ak považuje, že existuje prepojená stránka s obsahom nezákonným alebo nevhodným, môže oznámiť túto skutočnosť BIGMAT INTERNATIONAL prostredníctvom mailovej správy.

V závere sa zakazuje vkladanie hyperlinkov s reklamnými, obchodnými alebo asociačnými účelmi na internetové stránky nepatriace BIGMAT INTERNATIONAL, ktoré umožňujú prístup na Web BIGMAT INTERNATIONAL bez jej súhlasu a/alebo výslovného povolenia. V prípade súhlasy zo strany BIGMAT INTERNATIONAL sa stanovia podmienky na vkladanie prepojení zo svojich stránok na Internetovú stránku BIGMAT.

4. Podmienky používania Internetovej stránky

4.1 Všeobecné

Užívateľ uznáva a akceptuje, že prístup a používanie Internetovej stránky je voľný a dobrovoľný a že sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť.

Z tohto dôvodu je Užívateľ povinný používať Web správne a zákonným spôsobom, v súlade so zákonom, týmto Právnym upozornením, verejným poriadkom a s dobrou vierou a zdrží sa použitia Web akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol zabrániť, poškodiť alebo znehodnotiť normálne fungovanie, majetok, práva a záujmy BIGMAT INTERNATIONAL, jeho dodávateľov, ostatných užívateľov a všeobecne akejkoľvek tretej osoby alebo akýmkoľvek iným spôsobom preťažiť, poškodiť alebo znefunkčniť siete, servery a ostatné počítačové zariadenia (hardware) alebo výrobky a počítačové aplikácie (software) BIGMAT INTERNATIONAL alebo tretích osôb. Preto Užívateľ bude zodpovedať voči BIGMAT INTERNATIONAL alebo voči tretím osobám za akékoľvek škody alebo ujmy, ktoré by mohli byť spôsobené v dôsledku nesplnenia týchto povinností.

Počas používania Internetovej stránky Užívateľom sú rovnako zakázané nasledovné akcie, ktoré sa uvádzajú bez toho, aby boli vymenovaním vymedzené a ktoré môžu byť pozmenené:

• PPoužívanie počítačových vírusov alebo akéhokoľvek súboru alebo programu navrhnutého na prerušenie, poškodenie alebo limitovanie fungovania Web alebo Aplikácií alebo akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačných zariadení, alebo poškodiť alebo získať nepovolený prístup k údajom alebo iným informáciám BIGMAT INTERNATIONAL alebo akejkoľvek tretej strany.
• Nahrádzať identitu, zasahovať do služby, serverov alebo sietí na služby pripojených alebo ich prerušiť, alebo nesplniť akúkoľvek z požiadaviek alebo regulácií služieb pripojených na služby.
• Používať falošnú identitu a nahrádzať identitu iných pri používaní Web alebo ktorejkoľvek služby, ako aj používanie hesiel alebo prístupových kódov tretích alebo akýmkoľvek iný spôsob.
Falšovať alebo zmeniť akúkoľvek informáciu BIGMAT.
Vkladať, ukladať alebo šíriť na Web alebo z nej akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, predpismi, zvykmi a verejným poriadkom, ako aj akýkoľvek materiál, ktorý môže mať charakter ohováračský, urážlivý, obscénny, výhražný, xenofóbny, navádzať k násiliu, k diskriminácii z dôvodu rasy, pohlavia, ideológie alebo náboženstva alebo ktorý akýmkoľvek spôsobom napáda morálku, verejný poriadok, základné práva, občianske slobody, česť, súkromie alebo dobré meno iných a, všeobecne, platné právne predpisy.
• Vykonávať prostredníctvom Web aktivity reklamné alebo na obchodné využitie a používať obsah a informácie na zasielanie reklamy, zasielanie správ s akýmkoľvek obchodným cieľom alebo zbierať a ukladať osobné údaje tretích osôb.
• Spolupracovať s tretími osobami na vykonávanie ktorejkoľvek z opísaných správaní.
4.2 V súvislosti s obsahom a duševným a priemyselným vlastníctvom, okrem uvedených v predchádzajúcom odseku, sa zakazujú nasledovné:

• Reprodukovať akýmkoľvek spôsobom, včítane cez hyperlink, Web a jej obsah, ak to nie je s výslovným a písomným povolením BIGMAT INTERNATIONAL.
• Odstrániť, opomenúť alebo manipulovať copyright a ostatné identifikačné údaje autorských práv spojených s obsahom, ako aj ochranné technické zariadenia a akékoľvek informačné mechanizmy, ktoré môžu obsahovať obsah.
• Narušiť, preprogramovať, modifikovať, adaptovať alebo preložiť zdrojový kód tejto Internetovej stránky.
• Bude sa považovať za neoprávnené kopírovanie akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia zdrojového kódu Internetovej stránky na akomkoľvek nosiči.
• Rovnako sa zakazuje reprodukovať alebo kopírovať pre súkromné účely obsah ako je softvér alebo databáza v súlade s platnou legislatívou v oblasti duševného vlastníctva, ako aj ich verejný prenos alebo poskytnutie tretím osobám, pokiaľ tieto aktivity budú nevyhnutne zahrňovať reprodukovanie Užívateľom alebo treťou osobou. Vkladať, ukladať alebo šíriť prostredníctvom Web akýkoľvek obsah, ktorý porušuje práva duševného a priemyselného vlastníctva alebo priemyselného tajomstva tretích strán a, všeobecne, akýkoľvek obsah, na ktorý – v súlade so zákonom, nedisponuje právom na jeho poskytnutie tretím osobám.
• Spolupracovať s tretími osobami na vykonávanie ktoréhokoľvek z opísaných správaní.
5. Vylúčenie zodpovednosti

BIGMAT INTERNATIONAL v žiadnom prípade neponesie zodpovednosť za okolnosti, ktoré sa ďalej uvádzajú – vymenované iba pre informáciu, ani za škody, ktoré môžu vzniknúť.

BIGMAT INTERNATIONAL nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorenie, vymazanie, nesprávne odovzdanie alebo chybu pri uložení správ Užívateľov alebo osobnej konfigurácie.

BIGMAT INTERNATIONAL takisto nie je zodpovedný za rozhodnutia prijaté na základe informácií poskytnutých na Internetovej stránke ani za škody a ujmy spôsobené Užívateľovi alebo tretím osobám z dôvodu zásahov, ktoré sa zakladajú výlučne na informáciách získaných na Internetovej stránke.

BIGMAT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a/alebo prerušiť službu celkom alebo čiastočne hocikedy, či už s predbežným oznámením alebo bez neho.

Používanie Internetovej stránky podlieha všetkým platným právnym predpisom a Užívateľ je jediným zodpovedným za obsah svojich správ prostredníctvom Internetovej stránky.

Prístup na Internetovú stránku nezakladá povinnosť BIGMAT INTERNATIONAL kontrolovať neprítomnosť počítačových vírusov, červov alebo akýchkoľvek iných škodlivých počítačových prvkov. Prináleží Užívateľovi disponovať patričnými nástrojmi na detekciu a dezinfekciu škodlivých počítačových programov.

BIGMAT INTERNATIONAL nenesie zodpovednosť za škody spôsobené na výpočtovej technike Užívateľov alebo tretích osôb počas poskytovania služieb Internetovej stránky.

BIGMAT INTERNATIONAL neposkytuje žiadnu záruku ani v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za škody a ujmy akéhokoľvek charakteru, ktoré by mohli vyplynúť z prístupu alebo používania obsahu alebo Internetovej stránky alebo Aplikácií.

Rovnako BIGMAT INTERNATIONAL nebude zodpovedný za:

• Možné chyby bezpečnosti, ktoré by mohli vzniknúť používaním počítačov nainfikovaných počítačovými vírusmi;
• Používanie tretími osobami prvkov, ktoré sú majetkom BIGMAT INTERNATIONAL a ktoré môžu spôsobiť zavádzanie identity;
• Porušovanie práv priemyselného a duševného vlastníctva tretími osobami;
• Neplnenie tretích osôb, ktoré môžu ovplyvniť Užívateľov Web;
• Nefunkčnosť Web alebo niektorej z jej služieb z dôvodov nezávislých od BIGMAT INTERNATIONAL;
• Dôsledky vyplývajúce zo zlého fungovania prehliadača alebo používania jeho neaktuálnych verzií;
• Existenciu vírusov, škodlivých programov alebo malware v obsahu;
• Používanie Internetovej stránky alebo jeho obsahu Užívateľmi neoprávnené, nedbanlivé, podvodné alebo v rozpore s podmienkami tohto Právneho upozornenia alebo dobrej vôle a verejného poriadku;
• Škody alebo ujmy akéhokoľvek druhu spôsobené Užívateľovi, ktoré by boli dôsledkom chýb alebo odpojení sietí, zlyhaní počítačových alebo iných elektronických systémov, ktoré by spôsobili pozastavenie, zrušenie alebo prerušenie služieb Internetovej stránky počas ich poskytovania alebo s predbežným charakterom.
V súvislosti s obsahom a službami, ktoré sú prepojené cez Internetovú stránku, odkazujeme na ustanovenia odseku 3 týkajúceho sa Hyperlinkov a/alebo Prepojení tohto Právneho upozornenia.

6. Otázky, sťažnosti a oznamovanie aktivít protiprávnych alebo nevhodného charakteru

Užívatelia sa môžu obrátiť na BIGMAT INTERNATIONAL s akýmkoľvek podnetom, otázkou, sťažnosťou alebo reklamáciou prostredníctvom aktuálnych komunikačných kanálov alebo v budúcnosti stanovených, nasledovne:

Adresa: 5 Place de la gare L-1616 Luxembourg

Tel.: +352 28 4878 1075

Elektronická adresa: architectureaward@bigmat.com

Uvedené komunikačné kanály budú tiež platné pre prípad, aby sa ktorýkoľvek Užívateľ, ktorý má vedomosť, že prepojené stránky odkazujú na stránky, ktorých obsah alebo služby sú protiprávne, škodlivé, urážlivé, násilné alebo v rozpore s morálkou, spojil s BIGMAT INTERNATIONAL a oznámil mu to.

7. Právne predpisy a príslušná právomoc

Toto Právne upozornenie sa riadi vo všetkých svojich aspektoch národnými právnymi predpismi platnými v danom čase na vyriešenie akéhokoľvek sporu v súvislosti s týmto Právnym upozornením alebo ostatných súvislostí.

V prípade, že vznikne akýkoľvek konflikt alebo rozpor medzi výkladom a aplikáciou týchto právnych podmienok, súdy, ktoré budú riešiť záležitosť budú stanovené právnymi predpismi uplatniteľnými v otázkach príslušného súdu. V prípade, že Užívateľ má svoje bydlisko mimo Luxemburska, obe strany sa vzdávajú iného možného právneho nároku, ktorý by im mohol náležať a podrobia sa Súdom Luxemburska.