POLITIKA SOUKROMÍ

Cílem této politiky je informovat o ochranně osobních údajů na oficiálních webových stránkách a na dalších přístupech na sítě nebo internet (dále pouze “Web”), abyste se již předem svobodně a dobrovolně rozhodli, zda chcete poskytnout BIGMAT INTERNATIONAL své osobní údaje, které bychom mohli po vás chtít, nebo které bychom mohli od vás získat, abyste mohli mít přístup a používat Web, Obsahy a blog, jež jsou majetkem společnosti.

BIGMAT INTERNATIONAL přistupuje k osobním údajům vždy pečlivě, odpovědně a splňuje všechny zákonné požadavky.

Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje?

BIGMAT INTERNATIONAL, se sídlem společnosti na adrese 5 Place de la gare L-1616 Luxembourg. Tel.: +352 28 4878 1075 a e-mail: architectureaward@bigmat.com splňuje požadavky stanovené v platné legislativě o Ochraně osobních údajů a v prováděcí normě.

Jak sbíráme osobní údaje?

Jediné osobní údaje, ke kterým má BIGMAT INTERNATIONAL přístup, budou takové, které Uživatel poskytne dobrovolně.

Vaše osobní údaje získáme přímo, pokud se přihlásíte do soutěže nebo se přihlásíte k odebírání newsletteru, když navštívíte naše webové stránky, Blog, když se s námi spojíte ohledně naší činnosti, požádáte o informace o jakékoli události nebo se zúčastníte některé z našich anket.

Také můžeme získat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů jako jsou online platformy, adresáře, LinkedIn, atd., které se používají k profesionálním účelům.

Jaké osobní údaje sbíráme?

V této souvislosti je nutné, abyste věděli, že jakmile budete využívat některé služby nabízené přes Web a sociální sítě, budeme po vás chtít osobní údaje a vyplnění formulářů s povinnými poli tak, že opomenutí některého z nich s sebou může nést to, že nebudeme schopni vyhovět vaší žádosti, nebo že se nedostanete k uvedeným službám nebo obsahům, ledaže by na formuláři byla pole volitelná.

Sbíráme pouze nutná a základní data, která souvisejí s naším vztahem, tedy s přihlášením do mezinárodní architektonické soutěže, kterou spravuje BIGMAT INTERNATIONAL.

Mezi tato data patří vaše kontaktní údaje (jméno a funkce, adresa, telefon, e-mail a další kontaktní detaily, identifikátor mobilního zařízení a IP adresa vašeho počítače, pokud používáte naše webové stránky, on-line platformu nebo aplikace).

Vzhledem k tomu, že se jedná o cenu, kde vítěz obdrží finanční odměnu, budeme potřebovat také bankovní údaje.

Budeme zpracovávat také vaši fotografii, která na základě zákonných stanov soutěže může být zpracována s cílem následně oznámit vítěze soutěže, finalisty nebo účastníky.

Pokud používáte naše webové stránky, mějte na paměti, že ty využívají cookies a další analytické nástroje (například Google Analytics). Prosím podívejte se na naši Politiku cookies, abyste dostali další informace o využívání těchto nástrojů:

Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

Na základě ustanovení platné legislativy v oblasti ochrany údajů vás informujeme, že přijetím této Politiky soukromí souhlasí Uživatel s tím, že jeho osobní údaje a fotografie budou začleněny a zpracovány v jednom nebo více souborech, jejichž majitelem a zodpovědnou entitou je BIGMAT INTERNATIONAL. Cílem je:

• Zpracovat účast na mezinárodní architektonické soutěži v souladu se zákonnými stanovami, kterými se každý ročník řídí.
• Podmínkou účasti na mezinárodní architektonické soutěži je zpracování fotografie, aby bylo možné ji zveřejnit jakýmkoli médiem, buď jako fotografii účastníka, finalisty nebo vítěze. Dále je nutné zveřejnit jméno, příjmení a povolání.
• Provádět šetření, reklamace a stížnosti, které se řídí existující normou v oblasti kvality.
• IInformovat na blogu a v kulturní agendě BIGMAT INTERNATIONAL o jakékoli události, aktivitě nebo zprávách týkajících se sektoru architektury.
• Informovat ohledně budoucích ročníků architektonické soutěže.
• Řešit žádosti, konzultace nebo návrhy přednesené Uživatelem prostřednictvím kontaktního e-mailu.
Stejně tak na základě ustanovení legislativy o ochraně osobních údajů a Zákona 34/2002, z 11. července o Službách informační společnosti a Elektronickém obchodě (dále pouze LSSI-CE), vás informujeme, že vaše údaje lze použít, abychom vám poslali informační a přátelská sdělení související s naší entitou, a to prostřednictvím telefon, běžné pošty, faxu, e-mailu nebo podobných elektronických komunikačních nástrojů.

Předáváme údaje třetím osobám?

BIGMAT INTERNATIONAL neprodává, nepronajímá, ani nedává k dispozici třetím stranám osobní údaje poskytnuté Uživateli.

Informujeme vás, že za poskytnutí nebo sdělení osobních údajů třetím stranám se nepovažují případy, kdy zaměstnanci mající na starosti zpracování osobních údajů poskytnou tyto údaje za účelem správy Mezinárodní ceny za architekturu a vždy, když to vyžaduje zákon.

Připojení přes sociální sítě

Je možné, že některé naše služby zahrnují funkce pro sociální sítě, proto vy jakožto uživatele webu, můžete zvolit, zda zahájíte relaci na vlastní sociální síti jako je Facebook a LinkedIn a tím se připojíte k některým našim službám. Pokud se rozhodnete připojit prostřednictvím sociální sítě nebo podobné služby, je možné, že získáme a uložíme informace o přihlášení k této službě a tím vám umožníme zahájit relaci. Rovněž můžeme získat jakoukoli další informaci, kterou budete chtít po připojení k těmto službám sdílet. Tyto služby mohou sbírat informace takové jako jsou navštívené webové stránky a IP adresa, a mohou vytvořit cookies pro správné fungování funkcí. Nejsme odpovědní za bezpečnost ani soukromí informací shromážděných těmito třetími stranami. Je vaší povinností zkontrolovat prohlášení nebo politiky soukromí u služeb třetích stran, které používáte, ke kterým máte přístup nebo se připojujete. Pokud si nepřejete, aby vaše osobní informace byly sdíleny s poskytovatelem účtu na sociálních sítích nebo s dalšími uživateli sociálních sítí, nepropojujte svůj účet na sociálních sítích s vašim účtem a neúčastněte se funkce sociální interakce služeb.

Souhlas

Proto přijetím této Politiky soukromí Uživatel souhlasí s jejím obsahem a dává svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k výše uvedeným cílům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely popsané v předchozím odstavci poskytnete označením odpovídajících rámečků na našich webových stránkách.

Stejně tak pokud Uživatel poskytne své osobní údaje prostřednictvím e-mailu, a které se mohou objevit na Webu, dává svůj výslovný souhlas a opravňuje BIGMAT zpracovat Osobní údaje a vyhovět tak žádostem o služby.

Uživatel dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů ze strany BIGMAT INTERNATIONAL a s dostáváním informačních sdělení elektronickou cestou, nicméně může jej kdykoli zrušit, v souladu s ustanovením platné legislativy.

Kvalita údajů

Vy jako uživatel webu jste jediný odpovědný za pravdivost a správnost sdělených údajů. BIGMAT INTERNATIONAL vystupuje jako pouhý poskytovatel služby.

Proto je důležité, aby poskytnuté údaje byly správné, pravdivé a legální, BIGMAT INTERNATIONAL si vyhrazuje právo vyřadit z účasti v soutěži takové uživatele, kteří poskytli falešné údaje. Takovýto postup nebrání zahájení právních kroků. Vy se zavazujete informovat o změně osobních údajů s cílem pomoci BIGMAT INTERNATIONAL aktualizovat tato data.

Uchování údajů

BIGMAT INTERNATIONAL bude skladovat vámi poskytnuté údaje po potřebnou dobu, po dobu trvání vztahu mezi stranami za účelem uspořádání soutěže a šíření informací o účastnících, finalistech a vítězích soutěže.

Na druhou stranu a za účelem informování o kulturní události budou informace o finalistech a vítězích v jednotlivých kategoriích k dispozici na webu i po skončení ročníku, a to za účelem šíření projektu nebo vítězného díla.

V každém případě, pokud uplatníte právo na odstranění, odmítnutí, omezení nebo pokud dojdeme k názoru, že již není nutné zpracovávat vaše údaje, přejdeme co nejdříve k jejich odstranění a bezpečnému zničení, ledaže by bylo nutné je uložit ze zákonných důvodů. V takovém případě bychom vás informovali a data by zůstala zablokovaná.

Bezpečnost a ochrana

Pokud jde o bezpečnost a ochranu, informujeme vás, že vaše údaje bude zpracovány technickými prostředky, na bezpečnostní úrovni a s úrovní ochrany, která je vyžadována zákonem, aby nedošlo ke ztrátě, špatnému použití, porušení, nepovolenému přístupu a zcizení dat, která Uživatel poskytne prostřednictvím Webu, a která budou zpracována s náležitou důvěrností a musí být zcela tajná.

Uplatnění práv a konzultace

A na závěr vás informujeme, že můžete uplatnit práva na přístup, opravu, zrušení/odstranění, nesouhlas, omezení a přenositelnost v souladu s ustanoveními normy o ochraně osobních údajů, za tímto účelem můžete kontaktovat BIGMAT INTERNACIONAL prostřednictvím e-mailu nebo architectureaward@bigmat.com na adresu 5 Place de la gare L-1616 Luxembourg Tel : +352 28 4878 1075 a v případě, že by došlo k nějakému zasahování do vašich práv, máte možnost podat stížnost u kompetentního orgánu.