POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom tohto dokumentu je informovať o ochrane osobných údajov na internetovej stránke, ako aj v prípade používania sietí a internetu (ďalej „Web stránka“), aby ste sa mohli vopred slobodne a dobrovoľne rozhodnúť či povoľujete poskytnúť BIGMAT INTERNATIONAL osobné údaje, ktoré od vás môžeme vyžiadať alebo od vás obdržať v súvislosti s vašim prístupom a používaním Web stránky, ako aj jej obsahu a existujúcich blogov, ktoré podnik vlastní.

V BIGMAT INTERNATIONAL vždy spracúvame osobné údaje zodpovedne, starostlivo a v súlade so všetkými právnymi požiadavkami.

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

BIGMAT INTERNATIONAL, s bydliskom: 42-44 Avenue de la gare L-1470 Luxembourg. Tel.: +352 28 4878 1075 a elektronická adresa: architectureaward@bigmat.com spĺňa všetky požiadavky stanovené platnými právnymi predpismi o Ochrane údajov osobného charakteru a vykonávacími predpismi.

Ako zbierame osobné údaje?

Jediné osobné údaje, ku ktorým BIGMAT INTERNATIONAL bude mať prístup budú tie, ktoré Užívateľ dobrovoľne poskytne.

Vaše osobné údaje budeme zbierať priamo keď sa prihlásite do našej súťaže alebo budete súhlasiť s prihlásením sa k odberu newsletter, keď navštívite našu Web stránku, blog alebo keď sa s nami spojíte v súvislosti s našou aktivitou, požiadate o informáciu o akomkoľvek akte alebo sa zúčastníte našej ankety.

Rovnako môžeme zbierať vaše osobné údaje z verejne prístupných zdrojov ako sú platformy on-line, adresáre, Linkedln, atď. používané na profesionálne účely.

Aké osobné údaje zbierame?

Je potrebné, aby ste vedeli, že na prístup k niektorým službám ponúkaným na Web stránke a sociálnych sieťach sa od vás budú požadovať osobné údaje a vyplnenie formulárov, ktorých políčka sú povinné. Vynechanie niektorého z nich môže obnášať, že nebudeme môcť vašu žiadosť vybaviť alebo nebudete môcť pristúpiť a používať uvedené služby a obsah Web, s výnimkou pokiaľ vo formulári budú údaje, ktorých vyplnenie je dobrovoľné.

Budeme zbierať iba údaje potrebné a základné, potrebné pre náš vzťah, t.j. súvisiace s prihláškou na medzinárodnú cenu architektúry, ktorú spravuje BIGMAT INTERNATIONAL.

Tieto zahrňujú kontaktné údaje (ako meno a funkcia, adresa, číslo telefónu, adresa elektronickej pošty a iné detaily kontaktu, identifikátor mobilného zariadenia a adresa IP vášho počítača pokiaľ používate naše internetové stránky, on-line platformy alebo aplikácie).

Nakoľko cena zahrňuje ekonomickú odmenu, v prípade, že by ste boli víťazom súťaže, rovnako budeme zbierať bankové údaje.

Rovnako bude spracovaná vaša podobizeň, nakoľko v súlade so všeobecnými podmienkami súťaže môže byť spracovaná za účelom informovania o víťazoch, finalistoch alebo účastníkoch uvedenej súťaže.

Pokiaľ budete používať naše internetové stránky, majte na vedomí, že tieto používajú súbory cookies a iné analytické nástroje (napríklad Google Analytics). Prosíme vás, aby ste si preštudovali na Politiku používania cookies, za účelom získania bližších informácií o používaní uvedených nástrojov našou spoločnosťou.

Aký je účel spracovania vašich údajov?

V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov informujeme, že súhlasom s touto Politikou ochrany osobných údajov Užívateľ súhlasí, aby jeho osobné údaje a podobizeň boli zahrnuté a spracované v jednej alebo viacerých databázach, ktoré sú vlastníctvom BIGMAT INTERNATIONAL a za ktoré je zodpovedný za účelom:

• Spravovať vašu účasť v medzinárodnej súťaži architektúry v súlade s podmienkami, ktoré budú stanovené v každom ročníku.
• V súlade s podmienkou účasti v medzinárodnej súťaži architektúry, vaša podobizeň bude spracovaná za účelom jej publikovania na hociktorom médiu, buď ako účastník, finalista alebo víťaz, rovnako ako aj vaše meno, priezvisko a vaša profesionálna aktivita.
• Realizácie ankiet a vybavovania reklamácií a sťažností podľa platných právnych predpisov o kvalite.
• Informovať o blogu a kultúrnej agende BIGMAT INTERNATIONAL týkajúcich sa akéhokoľvek aktu, aktivity alebo správy súvisiacich so sektorom architektúry.
• Informovať vás o budúcich ročníkoch súťaže architektúry.
• Na vybavenie žiadostí, otázok alebo podnetov, ktoré Užívateľ uskutoční prostredníctvom kontaktného e-mailu.
Rovnako, v súlade s plnením ustanovení platných predpisov o ochrane osobných údajov a Zákona o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu z 11. júla 2002, č. 34/2002 (ďalej ZSIS-CE) vás informujeme, že vaše údaje budú môcť byť použité s cieľom, aby sme vám zasielali informačné a zdvorilostné správy spojené s našou spoločnosťou telefónom, bežnou poštou, faxom, elektronickou poštou alebo ekvivalentnými prostriedkami elektronickej komunikácie.

Odstupujú sa údaje tretej strane?

BIGMAT INTERNATIONAL nepredáva, neprenajíma ani neposkytuje osobné údaje poskytnuté Užívateľmi tretej strane.

Informuje sa, že nie je aktom odstúpenia alebo oznámenia tretej strane prístup k osobným údajom pracovníkov zodpovedných za spracovanie, keď toto bude potrebné na spravovanie medzinárodnej súťaže architektúry a vždy, pokiaľ to vyžaduje predpis.

Pripojenie cez sociálne siete

Niektoré naše služby môžu zahrňovať funkcie pre sociálne siete. Preto, ako užívateľ web si môžete vybrať pripojiť sa prostredníctvom vašich sociálnych sietí ako je Facebook a Linkedln na prístup k určitým našim službám. Ak sa rozhodnete pripojiť prostredníctvom sociálnej siete alebo obdobnej služby, je možné, že dostaneme a uložíme informáciu o autentifikácii tejto služby, aby sme vám umožnili pripojenie, ako aj akúkoľvek inú informáciu, o ktorú sa rozhodnete podeliť, keď sa pripojíte k týmto službám. Tieto služby môžu zbierať informácie ako internetové stránky, ktoré ste navštívili a adresu IP a môžu uložiť súbory cookies na umožnenie správneho fungovania funkcií. Nie sme zodpovední za bezpečnosť ani za ochranu údajov, ktoré pozbierajú uvedené tretie strany. Je vašou povinnosťou skontrolovať vyhlásenia a politiku ochrany osobných údajov patriacich službám tretích strán, ktoré používate alebo ku ktorým sa pripájate a pristupujete. Ak si neželáte, aby vaše osobné informácie boli zdieľané s dodávateľom účtu sociálnych sietí ani s ďalšími užívateľmi služby sociálnych sietí, nepripájajte váš účet sociálnych sietí k účtu na služby a nepoužívajte funkcie sociálnej interakcie služieb.

Súhlas

Vzhľadom na uvedené, Užívateľ udelením súhlasu s touto Politikou ochrany osobných údajov súhlasí s jej obsahom a výslovne súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Bude sa chápať, že ste poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelmi opísanými v predchádzajúcom odseku vyznačením príslušných kolónok, ktoré sú za týmto účelom umiestnené na internetovej stránke.

Rovnako, pokiaľ Užívateľ poskytne svoje údaje osobného charakteru pri použití e-mailových kontaktov, ktoré môžu byť uvedené na Stránke web, výslovne autorizuje BIGMAT spracovať jeho osobné údaje za účelom vybavenia žiadosti o služby.

Udelenie súhlasu Užívateľom na spracovanie osobných údajov, ako aj na dostávanie informačných správ elektronickou cestou v stanovenej forme, bude mať vždy odvolateľný charakter bez retroaktívnych účinkov, v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Kvalita údajov

Ako užívateľ web ste jediným zodpovedným za pravdivosť a správnosť dodaných údajov. BIGMAT INTERNATIONAL účinkuje v dobrej viere výlučne ako poskytovateľ služieb.

Preto je dôležité, aby poskytnuté údaje boli správne, pravdivé a zákonné. BIGMAT INTERNATIONAL si vyhradzuje právo vylúčiť z účasti na súťaži tých užívateľov, ktorí poskytli údaje falošné, bez toho, aby boli dotknuté práva na začatie právnych akcií. Zaväzujete sa informovať o zmenách, ktoré môžu nastať vo vašich osobných údajoch za účelom, aby BIGMAT INTERNATIONAL mal tieto vždy aktualizované.

Ukladanie údajov

BIGMAT INTERNATIONAL bude mať poskytnuté osobné údaje uložené počas nevyhnutného obdobia počas trvania vzťahu medzi stranami v súvislosti so spravovaním súťaže a na zverejnenie jej účastníkov, finalistov a víťazov.

Na strane druhej a za účelom čisto kultúrnym, finalisti a víťazi vo všetkých kategóriách budú naďalej disponibilní na webe po skončení ročníka, v ktorom sa zúčastnili s cieľom propagovať projekt a víťazné dielo.

V každom prípade, v momente keď uplatníte vaše právo na vymazanie, namietnutie a obmedzenie alebo keď zvážime, že už nie je potrebné spracovanie vašich údajov, pristúpime – pokiaľ to bude možné, k ich odstráneniu alebo zničeniu bezpečným spôsobom, pokiaľ ich uchovanie nebude potrebné na základe právneho predpisu. V tomto prípade vás budeme informovať a budeme pokračovať v ich blokovaní.

Bezpečnosť a ochrana

Čo sa týka bezpečnosti a ochrany, informujeme vás, že vaše údaje budú spracované technickými prostriedkami, s úrovňou bezpečnosti a stupňom ochrany, ktoré budú právne požadované na zabránenie straty, zlého použitia, pozmenenia, nepovoleného prístupu a krádeže údajov, ktoré Užívateľ poskytne prostredníctvom Stránky Web a ktoré budú spracovávané so zachovaním patričnej dôvernosti a povinnosti dodržania tajomstva.

Uplatnenie práv a otázky

V závere vás informujeme, že môže uplatniť právo na prístup, opravu, zrušenie/vymazanie, opozíciu, obmedzenie a prenosnosť v zmysle ustanovení právnych predpisov ochrany osobných údajov, spojením sa s BIGMAT INTERNATIONAL buď prostredníctvom elektronickej pošty: architectureaward@bigmat.com alebo na adrese: 42-44 Avenue de la gare L-1470 Luxembourg, Tel.: +352 28 4878 1075 a v prípade, že by ste utrpeli nejaké zasahovanie do výkonu vašich práv, máte možnosť predložiť reklamáciu pred kompetentným orgánom.