ÚVOD

Od 18. januára do 27. apríla 2023 je otvorená lehota na zápis do 6. ročníka súťaže „BigMat International Architecture Award“, ktorú organizuje skupina BigMat International, medzinárodný líder na trhu nezávislých distribútorov do skladov stavebných materiálov.

BIGMAT INTERNATIONAL S.A.

Skupina BigMat bola založená v roku 1981 s cieľom spájať podniky z rôznych európskych krajín formou združovania/spolupráce medzi nimi. Vývoj a rast skupiny sa zakladá na štyroch hlavných vlastnostiach:

  • Nezávislosť podnikateľov
  • Duch excelentnosti
  • Spolupráca a výmena skúseností
  • Blízkosť ku klientom a dostupnosť
 

Značka BigMat má viac ako 892 predajných miest v Európe, rozmiestnených v siedmich krajinách (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) a dosahuje celosvetový obrat viac ako 2 miliardy eur, pričom sa zameriava na celý stavebný sektor. Skupina BigMat je vždy pripravená podporiť proces realizácie architektonického projektu poskytnutím stavebných materiálov, pričom kladie osobitný dôraz na odborné poradenstvo.

Skupina, ktorá sprevádza a priamo sa podieľa na poradenstve a pomoci pri renovácii alebo výstavbe v odvetví, ktoré v súčasnosti trpí veľkou hospodárskou recesiou, sa veľmi angažuje v súčasnej spoločnosti. Tento postoj sa prejavuje v návrhoch na zmenu mestskej štruktúry, udržateľný rozvoj, sociálne bývanie alebo zlepšenie obývateľnosti obydlí. Skupina je presvedčená, že architekti zohrávajú v tejto transformácii kľúčovú a významnú úlohu.

Z týchto dôvodov vznikol náš záujem zorganizovať súťaž „BigMat’21 International Architecture Award”, ktorej cieľom je oceniť vynikajúce architektonické diela, a podporiť tak dialóg medzi rôznymi osobnosťami pôsobiacimi v odvetví architektúry v prospech kvalitnej výstavby. Pozornosť sa sústredí na tie architektonické diela, ktoré významne prispeli k súčasnej architektonickej kultúre prostredníctvom osobitnej citlivosti týchto diel v ich dialógu s nadčasovými témami v dejinách architektúry, ako aj v ich vzťahu k parametrom energetickej efektívnosti, udržateľnej výstavby a hľadania väčšieho komfortu bývania.

900

PREDAJNÝCH MIEST V EURÓPE

BMIAA’23

OCENENIE ARCHITEKTONICKEJ EXCELENTNOSTI V DVOCH KATEGÓRIÁCH:
VEĽKÁ CENA ZA MALÚ BYTOVÚ ARCHITEKTÚRU BMIAA’23

VEĽKÁ MEDZINÁRODNÁ CENA BIGMAT’23

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD ’23

Súťaž je určená pre architektov so sídlom podnikania v niektorej zo siedmich krajín, ktoré sa zúčastňujú na cene: Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko a ktorých diela boli postavené tiež na týchto územiach. V rámci súťaže budú akceptované diela, ktoré boli postavené medzi 1. januárom 2019 a 1. januárom 2023 vo všetkých účastníckych krajinách. Žiadne dielo, ktoré bolo finalistom alebo víťazom v predchádzajúcich ročníkoch ceny, sa nebude môcť zúčastniť v tomto šiestom ročníku. Okrem toho sa o ceny BMIAA nemôžu opätovne uchádzať architekti alebo architektonické štúdiá, ktoré získali Veľkú cenu v predchádzajúcich ročníkoch.

Všetci zúčastnení architekti budú mať príležitosť súťažiť pred medzinárodne uznávanou porotou, ktorá je poverená určením výhercu Veľkej ceny za malú bytovú architektúru BMIAA’23 a Veľkej medzinárodnej ceny BigMat’23, ako aj dvanástich Národných cien BigMat´23.

Porota vyberie celkovo štrnásť Národných cien BMIAA’23: sedem za malú bytovú architektúru a ďalších sedem za ostatné architektonické diela. Sedem krajín, ktoré sa uchádzajú o cenu, musí byť nevyhnutne zastúpených v oboch kategóriách. Sedem Národných cien za malú bytovú architektúru bude súťažiť medzi sebou o Veľkú cenu za malú bytovú architektúru BMIAA’23. Sedem Národných cien za ostatné architektonické diela bude súťažiť o Veľkú cenu za architektúru BMIAA’23.

Obdobie na prihlásenie do súťaže bude trvať od 18. januára do 27. apríla 2023, pričom záverečné podujatie a odovzdávanie cien sa uskutoční v novembri 2023 pri príležitosti výročného kongresu skupiny BigMat International. Dve hlavné ceny nemožno vyhlásiť za neplatné, ani ich nemožno udeliť ex aequo.

Ak to porota uzná za vhodné, môže udeliť ďalšie Čestné ocenenia bez finančnej dotácie.

Viac informácií o súťaži získate, ak navštívite najbližšie predajné miesto BigMat vo vašej krajine. Všetky oficiálne oznamy týkajúce sa cien za architektúru Skupiny BigMat International sa nachádzajú na tejto webovej stránke. BigMat, popredný medzinárodný reťazec nezávislých predajcov stavebných materiálov.

18.01- 27.04.23

LEHOTA NA ZÁPIS

NOVEMBER 2023
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN